Zázrak ve vědecké sféře dokazuje, že podávání na ruku je duchovní zločin


Italský vědec Giulio Fanti působí jako profesor fyziky na univerzitě v Padově a zabývá se hlavně mechanickým a tepelným měřením. Je praktikujícím katolíkem. V posledních letech na sebe upozornil tím, že podrobil známé turínské plátno s otiskem mrtvého muže usmrceného přesně tak, jako Kristus podle evangelií, pokusům s ultračervenými paprsky. Výsledkem bylo, že tím učinil definitivní konec báchorkám o falzifikaci plátna ve středověku. Fanti rovněž prokázal, že k tomu, aby tělo mohlo opustit rubáš a zanechat na něm otisky, bylo zapotřebí obrovské tepelné energie podobné radioaktivní, což ukazuje na Pánovo Zmrtvýchvstání. Fantiho výzkumy tak potvrzují víru katolického lidu, že člověkem na plátně je sám Božský Spasitel.

Rakouský katolický měsíčník Glaube und Kirche 5/2022 publikoval s tímto učencem rozhovor, v němž on uvádí, že kromě turínského plátna jsou předmětem jeho zkoumání též eucharistické zázraky, kterých existuje v Evropě během cca tisíce let více než stovka. Právě tyto výzkumy, kdy měl co dělat s mimořádnými, fyzikálně nevysvětlitelnými jevy, z něj učinily kategorického odpůrce podávání sv. přijímání na ruku. Řekl mimo jiné:

„Bádal jsem nad následujícím případem. V říjnu r. 2020 v jednom severoitalském kostele upadla během sv. přijímání konsekrovaná hostie na podlahu. Byla zvednuta a podle předpisů vložena do nádoby s vodou, aby se rozpustila. Jenže se zbarvila do ruda, začala z ní vytékat krev.

Krom toho byly také navlhčenou rouškou k vytírání kalicha setřeny na podlaze úlomky sv. hostie – a opět přesně podle kanonických předpisů byla tato rouška vložena do nádoby s vodou. Během pěti dnů se na roušce objevilo velké množství malých krvavých skvrn, při dalším zkoumání dokonce pod těmi viditelnými pouhým okem se vyskytly ještě jiné, viditelné pouze pod mikroskopem. Připadalo mi to, jakoby došlo k náhlé erupci nějakého minivulkánu, z něhož vystřikují kapky krve.

Chemická analýza prokázala, že se jedná skutečně o lidskou krev. To potvrdila i další, podrobnější analýza pomocí ESM-EDX (Enviromental Scanning Electron Microscope – Energy Dispersive X-ray spectroscopy).

Další nevysvětlitelnou záhadou též je, že za normálních okolností se krev ve vodě nejpozději po roce rozpustí. Tato však nikoliv, je stále živá. Nechal jsem to zkoumat kardiology, kteří shodně konstatovali, že krev na kalichové roušce a krev, jež z ní unikla do vody, kde vytvořila samostatné rudé skvrny, patří žijícímu člověku ve strašlivé agónii, který strašlivým způsobem trpí.

Dospěl jsem k závěru, že se jedná o další eucharistický zázrak a bylo pro mne velikou ctí, že jsem ho mohl se svým týmem zkoumat. Zároveň toto vrhá zcela jiné světlo na přijímání na ruku, které během covidu nařídila italská biskupská konference s nepatrnými výjimkami. Výsledek tohoto popsaného pokusu potvrzuje pravdivost slov sv. Augustina, že Kristus je přítomen i v sebenepatrnější částečce sv. hostie.

Při podávání na ruku maličké úlomky Těla Kristova padají na zem – a jsou pošlapány od lidí. Já jsem se hmatatelně přesvědčil svým bádáním, že i tyto maličké částice jsou Tělem a Krví Spasitele. Dospěl jsem k názoru, že podávání sv. přijímání na ruku je svatokrádeží, duchovním zločinem.“

To jsou slova objektivního vědce, který viděl přímo ve své laboratoři zázrak. Je mimo pochybnost, že když věřící přijímají na ruku, tak úlomky padají na zem, zvláště pak když komunikant si vloží z ruky sv. hostii do úst a odchází do lavice s rukama podél těla. Částice, jež na ruce přijímajícího ulpěly, padají na podlahu a lidé po nich šlapou. Jenže to nejsou částice, ale – jak dokazuje zázrak, s nímž se setkal prof. Fanti – autentické Tělo Kristovo, pravdivě, skutečně a podstatně, jak zní dogmatická definice tridentského koncilu.

Na tradiční mši sv. a na řeckokatolické liturgii se naštěstí na ruku nepodává, sama struktura obřadu to komplikuje, i když na počátku covidového podvodu byly u nás snahy zavést tuto svatokrádežnou formu i do tridentské mše sloužené ve farnosti. Na Slovensku dokonce sami řeckokatoličtí biskupové „z hygienických důvodů“ nařídili podávat na ruku.

Dnes, jak se zdá, je zase všechno v normálu. Proto prosíme a naléhavě vyzýváme všechny věrné katolíky, kteří navštěvují NOM mše, aby zásadně nepřijímali na ruku, pamětlivi výše uvedených slov prof. Fantiho. A kdyby opět došlo k nějaké hygienické totalitě, kdy někdo ze světských nebo z církevních kruhů nařídí přijímat pouze na ruku, tak odmítněte. Když vám kněz nepodá, tak přijímejte duchovně. Pán za této mimořádné situace může zařídit, aby užitky tohoto duchovního přijímání se vyrovnaly fyzickému přijímání reálného Těla Páně, neboť u něho není nic nemožného. Porovnejte obě varianty a - volte, vyvolte, co je pro vaši spásu lepší: fyzicky přijímat na ruku – a tím se dopustit rouhání Spasiteli, nebo se omezit pouze na duchovní přijímání a vzdát Pánu náležitou úctu, třebas i ve formě pokání za ty, kteří ho setřásají na zem a po něm šlapou?