Pozemské království Ježíše Krista

Zdá se, že v současné době katolíci úplně rezignovali na myšlenku Kristova pozemského království. Když zpíváme Ježíši, Králi nebe a země, máme převážně na mysli jeho vládu v lidských duších a srdcích, nikoli vládu na této zemi. Jenže On chce i tady kralovat – a jako Vykupitel, který za každého člověka na této zemi cedil na Kalvárii svou krev, má na to svrchované právo. Nový zákon to na mnoha místech potvrzuje. Jeho království sice „není z tohoto světa“, jak řekl před Pilátem, ale přesto všechna „království tohoto světa“ mu mají být podrobena a musejí uznat jeho svrchovanou autoritu. Pozemská království mají být podřízena Kristovu nebeskému království, které z tohoto světa není, ale má nárok tato pozemská království řídit svojí naukou a také svojí mocí. Svatý Pavel to říká zcela jasně: „On musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod své nohy…“ (1 Kor 15, 25). A na jiném místě píše: „Proto ve jménu Ježíšově musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí, a každý jazyk musí vyznat ke slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán“ (Fil 2,11). Mnoho papežských dokumentů dávné i nedávné minulosti tento požadavek Kristova pozemského království zdůrazňuje, Pius XI. dokonce vydal na toto téma encykliku Quas Primas, jíž zavedl v Církvi svátek Ježíše Krista Krále.

V inkluzivní kanadské armádě se nesmí veřejně mluvit o Bohu

Kanada – Příslušníci kanadské armády by se během svých veřejných vystoupení neměli odvolávat přímo na Boha. Toto je nová direktiva v zemi javorového listu, která je svým progresivním přístupem dobře známá – vzpomeňme jen úpravu státní hymny, jež byla podle jejích upravovatelů genderově nevyvážená, potažmo „měsíc hrdosti LGBT“, který se měl od 1. 6. slavit na tamních školách. Inovativním prvkem je v tomto posledním případě podpis hlavního vojenského kaplana – katolického kněze P. Guye Belisleho pod tímto nařízením. P. Belisle apeluje zejména na katolické příslušníky armády, aby vůči svým druhům ve zbrani používali při oficiálních vystoupeních „citlivý a chápavý přístup“, a to ve všech aspektech. „I když může mít pro někoho modlitba velký význam, nemodlíme se všichni stejným způsobem. Pro některé žádný význam nemá,“ zdůvodňoval starostlivě motivy, jež ho vedly k podpisu. „Reflexe duchovního rázu“ má být podle něj „inkluzivní“ a také plná „úcty vůči náboženské a duchovní různorodosti Kanady“, tohoto někdejšího misijního území, na němž se katoličtí misionáři s nasazením vlastního života snažili přinést jedinou pravou víru. Kanadský ministr obrany Bill Blair sice ujišťoval, že kněží nebudou mít ani při blížícím se státním svátku Remembrance Day (Den paměti), slaveném 11. 11., ba ani jindy zákaz modlit se, nicméně nemají používat slovo Bůh ani jiná slova či slovní spojení označující vyšší síly, „jako například Nebeský Otec“.

Upřesnění ke „kurdějovském dýňování“

Omlouváme se čtenářům za nepřesnost, která se vloudila do našeho předchozího článku „Pravda a lež o kurdějovském dýňování“. Kontaktovali jsme se s P. Smejkalem, farářem v Kurdějově, a zjistili, že je nutno provést následující korekci: On opravdu o chystané akci „dýňování“ dopředu nevěděl, dozvěděl se o tom až poté, co uviděl vydlabané dýně se svíčkami v parku u kostela. Zároveň mi ale sdělil, že každoročně v době průběhu halloweenu proti tomuto zlu káže a samozřejmě naléhá, aby lidé uvedené artefakty nikam nekladli. Právě toto se stalo příčinou omylu některých videí a příspěvků na sociálních sítích, z nichž jsme čerpali také my a mylně uvedli, že P. Smejkal o chystaném umístění vydlabaných dýni se svícemi u kostela dopředu věděl a vyjádřil svůj nesouhlas. V obci však na základě toho, že každoročně o tom kázal a vyjadřoval se veřejně i v privátních rozhovorech proti oslavám halloweenu (letos dosud ne, neboť by to bylo předčasné), byl jeho záporný postoj k těmto iniciativám všeobecně známý. Z toho vznikla u některých osob mylná představa, že se vyslovil i konkrétně proti letošní akci, že o ní dopředu věděl. Nicméně na obsahu našeho předchozího článku to nic nemění. Iniciátoři kudějovského „dýňování“ postoj P. Smejkala velice dobře znali. Jestliže na truc tomu umístili vydlabané dýně se svíčkami v parku u fary a u kostela, potom podezření na provokaci je důvodné a vše ostatní, co jsme v inkriminovaném článku uvedli, beze zbytku platí.

Pravda a lež o „kurdějovském dýňování“

Naše mainstreamová masmédia dostala opět munici ke střelbě na Katolickou církev. Obec Kurdějov na Břeclavsku zorganizovala tzv. „dýňování“, kdy děti pod vedením dospělých dlabaly dýně pro nadcházející slavnost halloweenu a ty pak umístily se svíčkami do parku vedle kostela. Jenže ouha! Zlý, fanatický a fundamentalistický farář jim to dvakrát rozdupal! Chudinky děti plakaly. Jenže tato informace zamlčuje podstatné. Místní duchovní správce P. Jaromír Smejkal byl dopředu informován některými osobami, že jistí dobrovolníci se chystají umístit vydlabané dýně se svíčkami hned vedle kostela a vyjádřil slovně i písemně kategorický nesouhlas. Nebyly mu pouze známy podrobnosti akce a to, že ji organizuje přímo obec. Až se to poté, co dýně rozkopal, dozvěděl, omluvil se s tím, že kdyby mu toto bylo známo, volil by jinou formu, ale stejně důslednou. Nesdělil jakou, ale nejspíš by přímo tvrdě žádal starostu, aby dýně odstranil. Poněvadž toto v okamžiku, kdy uviděl dýně se svíčkami u kostela, nevěděl, domníval se, že jde o čin nějakých samozvanců neberoucích pražádný ohled na to, že on si toto nepřeje. Proto volil radikální způsob a dýně rozkopal, což zopakoval i následující den, kdy se tam tyto artefakty objevily znovu. Kauza má dvě roviny: občanskou a nadpřirozenou. Všimněme si nejprve té první, jež se týká slušného chování.

Pět důvodů, proč katolík nemůže slavit halloween

Pozn. red.: Protože se opět blíží oslavy tohoto pochybného svátku, na nichž se, ať již vědomě či nevědomě, podílí i řada křesťanů, zařazujeme zde opět tento již dříve publikovaný text. Existuje mnoho příčin, proč katolík nesmí slavit halloween a má se mu širokým obloukem vyhnout. Pokusíme se vyjmenovat alespoň pět nejzákladnějších: Halloween je karikaturou katolické slavnosti Všech svatých. V nové době se začal provozovat poprvé v USA v polovině 19. stol. v protestantském prostředí jako symbol výsměchu a odmítnutí katolické úcty světců a dogmatu o obcování svatých. Již samotný anglický název halloween není ničím jiným než zvulgarizovanou formou prvotního označení All Hallows’ Eve, čili vigilie Všech svatých. Tato slavnost památky oslavených v nebi začínala vždycky předchozího dne večer, tj. 31. října – a právě tehdy vyvíjeli protestantští posměváčci největší aktivitu. Katolickou liturgii zesměšňovali rouhačskými představeními, při nichž užívali zcela pohanských rekvizit. Nelze popřít pohanské kořeny halloweenu. Všechna pohanská náboženství praktikovala kult zemřelých předků včetně snahy o kontakt se záhrobím. Proto je v halloweenovém třeštění tolik obrazů duchů, strašidel, upírů a rovněž i démonů… Jestliže se mají zjevit hosté z krajiny stínů, tak musí existovat někdo, kdo je odtud přivede. Proto průběh halloweenu překypuje postavami čarodějnic, věštkyň, mágů, černokněžníků, vyvolávačů duchů a astrologů.

Omlouvám se, tedy jsem

Situaci, v jaké se Církev svatá nachází, otázku synody a vůbec současné myšlení ilustruje s nechtěnou přesností ve svém úvodním slově bývalý generální ministr dominikánů P. Timothy Radcliffe, OP, jenž 1. října promluvil v rámci rekolekcí k účastníkům biskupské synody: „Když mě Svatý otec požádal o proslovení těchto rekolekcí, cítil jsem se velice poctěn, ale zároveň jsem znervózněl. Jsem si vědom svých vlastních omezení. Jsem starý, bílý, pocházím ze Západu a jsem muž! Nevím, co z toho je horší. Všechny tyto vyjmenované aspekty mé identity omezují mé chápání. Proto prosím o odpuštění za neadekvátnost svých slov.“ Dá se k tomuto už chronickému omlouvání se za vše vůbec něco dodávat? Snad jen vyjádřit jistou radost, že se tento nositel hábitu sv. Tomáše Akvinského nebo sv. Dominika neomlouval právě za tento hábit, či dokonce za svou katolickou víru. Možná ale nejsou součástí jeho identity… Pozn. red.: P. Radcliffe náleží k předním neomodernistům uvnitř Církve. V minulosti se několikrát vyjádřil s hlubokým despektem na adresu Církve v dějinách. O inkvizitorech prohlásil paušálně, že to byli lidé krutí a bezcitní. Pravděpodobně mezi ně řadí i sv. Petra Veronského ze 13. stol., papeže sv. Pia V. ze 16. stol., jenž před svým zvolením působil dlouhá léta jako generální inkvizitor, nebo sv.

Proč jsem se stal katolíkem

Ne, nejsem konvertitou, jak by snad název tohoto článku naznačoval. Bylo mi dáno vyrůstat v katolické rodině. Jenže to neznamená, že jsem se nemusel pro katolickou víru osobně rozhodnout. Tomu neunikne žádný, ať už vyrostl v katolickém či nekatolickém prostředí. Samozřejmě ten, kdo měl katolické rodiče, chodil do výuky náboženství a pohyboval se od útlého dětství kolem fary a kostela, získal proti těm druhým „náskok“ a musí neustále děkovat Pánu za nezaslouženou milost, kterou ti, co vyrostli v ateistické rodině, nedostali. Proto konvertité, kteří – ačkoliv formovaní od mládí proti Bohu a Církvi – se rozhodli v určitém okamžiku života pro věčnou pravdu v Ježíši Kristu, mají větší zásluhy. To ale neznamená, že katolík, jenž v této víře vyrostl, mohl v dospívání nebo dospělém věku obejít fázi osobního rozhodnutí pro Krista, vyhnout se „svému Damašku“, kdy Pán od něho – tak jako od sv. Pavla – žádal jasné vyjádření:buď pro Něho, nebo proti Němu. Čeští katolíci jsou dnes menšinou uprostřed obyvatelstva, naladěného proti nim nepřátelsky nebo v lepším případě je považujícího za jakési podivné exoty. To má svoji genezi, jež započala už za osvícenských dob. Poslední století před pádem habsburské monarchie znamenalo prudký nárůst protikatolických nálad, uměle živených nacionalistickou propagandou odvolávající se na husitskou tradici a zdůrazňující pobělohorskou rekatolizaci vylhaně jako dobu „temna“ a útlaku českého národa.

Je František nepravým papežem?

Na toto téma měl velmi podnětnou přednášku v polské soukromé katolické televizi pch24TV publicista Pawel Chmielewski. Otázka to je skutečně háklivá. Někteří tradiční katolíci tvrdí, že herezemi, které tento papež hlásá, ztrácí svůj mandát. Je tomu opravdu tak? K zodpovězení je třeba odsunout emoce stranou a zjistit, jestli nenajdeme nějaké vysvětlení v nauce Církve. Moc toho není. Největší prostor poskytuje tomuto tématu na přelomu 16. a 17. stol. církevní učitel a kardinál sv. Robert Bellarmin. Píše, že papež, pokud upadne do schizmatu, hereze, nebo když úplně odpadne od víry (apostaze), ztrácí automaticky svůj mandát a stává se nepravým papežem. To je ovšem soukromý názor teologa, nikoli nauka Magisteria Církve, která se k tomuto jeho postoji nikdy závazně nevyjádřila. Red. Chmielewski k tomu připojuje stanovisko nynějšího biskupa mons. Athanasia Schneidera z Kazachstánu, považovaného svým způsobem za ikonu tradičních katolíků. Ten konstatuje, že Bellarminovy dedukce jsou hluboce propracované a nemají ani logickou, ani teologickou chybu, schází jim ale odpověď na to nejdůležitějí: prohlásit papeže za nepravého musí oficiálně učinit nějaký církevní orgán. Který by to měl být? Na to sv. Robert Bellarmin již nedává odpověď. Přirozeně se nabízí, že grémiem, jež by mělo toto rozhodnout, je koncil. Jenže mons. Schneider upozorňuje, že to bychom se dopustili bludu konciliarismu, odsouzeného Magisteriem několikrát v minulosti, neboť podle učení Církve koncil nestojí nad papežem a nemá proto žádnou pravomoc prohlásit jej za nepravého.